top of page

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin, Ailelerinin ve Öğretmenlerinin Gözünden COVID-19 Salgınında


Bu çalışmada COVID-19 salgını sürecinde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin, ailelerinin ve öğretmenlerinin yaşadıkları sorunların ve gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.


Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseniyle gerçekleştirilmiş ve veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Türkiye’nin üç büyük ilinde yaşayan altı özel öğrenme güçlüğü olan öğrenci, çocuğu özel öğrenme güçlüğü olan beş aile ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle çalışan sekiz özel eğitim öğretmeni ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.


Yöntem

COVID-19 salgını sürecinde ÖÖG olan öğrencilerin, ailelerinin ve öğretmenlerinin yaşadıkları sorunları ve gereksinimlerini belirlemenin amaçlandığı bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olan olgu bilim deseniyle gerçekleştirilmiştir. Farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanan olgu bilim deseniyle (Büyüköztürk vd., 2011) bireylerin kendi bakış açılarından algı ve deneyimlerini ön plana çıkarmak hedeflenmektedir (Saban & Ersoy, 2019). Deneyimleri değerlendirmeye odaklanan bu yöntem (Miller &Brewer, 2003) ile ÖÖG olan öğrencilerin, bu öğrencilerin ailelerinin ve ÖÖG olan öğrencilerle çalışma deneyimi olan öğretmenlerin COVID-19 salgınında deneyimleri değerlendirilmiştir. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme, odak grup görüşmesi ve doküman inceleme gibi veri toplama yöntemleri kullanılabilmektedir. Nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmeleri, derinlemesine ve detaylı bilgi elde edilmesinde kullanılabilecek bir görüşme yöntemidir (Çokluk vd., 2011). Odak grup görüşmelerinin temel amacı, belirlenen bir konu hakkında katılımcılardan kapsamlı ve derinlemesine veri elde etmeyi sağlamaktır (Bowling, 2002).

Öğrenciler evde olmanın çok güzel olduğunu ancak derslerin uzunluğunu ve teneffüslerin kısalığını dile getirmişlerdir. Aileler salgın sürecinin başında birlikte vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu ancak zamanla öğrencilerin uyku, motivasyon ve uyum problemlerinin ortaya çıktığını, uzaktan eğitimden çocuklarının faydalanamadığını belirtmişlerdir. Özel eğitim öğretmenleri uzaktan eğitimi zor ve yıpratıcı olarak gördüklerini ve uzaktan eğitime hazır olmadıklarını ve toplum olarak bu süreci bir fırsata çevirmek için yeniliklere ihtiyaçları olduğunu dile getirmiştir.Tartışma

Görüşmeye katılan öğretmenler gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim sürecinin olumlu yönlerinden söz ederken aileden aldıkları desteğin yetersiz olduğuna değinerek aile eğitiminin ne kadar önemli olduğunu ve ailelerin öğretmenlerin çocuklarının eğitimindeki rollerinin öneminin farkına vardıklarını dile getirmiştir. Bu bulgular öğretmenlerin velilerle ilgili destek olamama konusunda yaşadıkları sorunları belirttikleri araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir.Anahtar kelimeler

Özel Öğrenme Güçlüğü, Aile, Öğretmen, COVID-19, Salgın

Makaleye erişmek için:


12 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page